De website voor historici

Kleio-Historia is een bureau voor onderzoek en onderwijs en biedt bijles, examentraining en ondersteuning bij het maken van werkstukken en het schrijven van scripties en artikelen. Daarnaast worden leerlingen en studenten geadviseerd bij stages op scholen. Tevens worden lezingen en presentaties over verschillende onderwerpen en onderzoek aangeboden, persoonlijk en in opdracht. Kleio-Historia richt zich met name op leerlingen in de bovenbouw van het havo, vwo en gymnasium en daarnaast op studenten aan het HBO en WO. Vier speerpunten staan hierbij centraal:

1. Er wordt les gegeven door verschillende lesmethoden te combineren. Elke lesmethode is uniek en biedt unieke benaderingen met de daarbij horende inhoud, vragen en afbeeldingen.
2. De nieuwe wetenschappelijke inzichten worden in het onderwijs geïmplementeerd om de lesstof te bekritiseren en deze in het licht van de nieuwste kennis te plaatsen. Dit gebeurt door het bezoeken van relevante promoties, congressen en symposia.
3. De docent beschikt over een hoogsensitief en analytisch vermogen en is daardoor snel in staat gaten in de kennis van leerlingen en studenten waar te nemen en deze te dichten.
4. Zonder relatie geen prestatie is het devies van Kleio-Historia. Wanneer de relatie tussen docent en leerling/student goed is, wordt kennis overdragen makkelijker.

De website heeft als doel om zoveel mogelijk informatie voor historici te clusteren. Hierbij kunt u denken aan wetenschappelijke literatuur, informatieve websites, studies geschiedenis en historisch toerisme. Het is mijn ervaring dat er veel websites voor geschiedenis zijn, maar veelal versnipperd. Mochten er in uw beleving elementen toegevoegd moeten worden aan deze website, schroom dan niet om een reactie achter te laten. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan deze nieuwe verzamelplaats.

Verklaring naam 'Kleio-Historia'
Kleio was in de oude Griekse godsdienst de godin der Geschiedenis. Zij was een der negen Muzen en werd afgebeeld met een boekrol, een griffel en in nabijheid van boeken.Ze schreef de namen en daden van grote helden in de wereld op en bewaarde die. Af en toe wordt ze ook met een wateruurwerk afgebeeld. Dat staat symbool voor de tijd die loopt. Net zoals haar acht zusters is ze de dochter van de oppergod Zeus en de Titane Mnemosyne. Kleio baarde de koning van Makedonia, Pieros, haar zoon Hyakinthos. Historia is de Latijnse naam waarvan ons woord historie is afgeleid. De oorspronkelijk betekenis is die van onderzoek, kennis door onderzoek en verslag van opgedane kennis. Historia is verder afgeleid van het Griekse 'histor', dat wetend of kundig betekent en als naamwoord vertaalt wordt met rechter of getuige. Historia was dus een zaak van zien en weten, kennen of oordelen. De betekenis ervan werd geleidelijk aan vervormd tot kennis of verhaal van de menselijke gebeurtenissen, maar oorspronkelijk was het kennis kortweg.

 In Nederland kan men geschiedenis studeren aan Hogescholen en Universiteiten. In principe moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de opleiding tot Docent Geschiedenis en Staatsinrichting en die van Historicus. Aan de Hogescholen wordt een combinatie verzorgd van didactiek en geschiedenis, terwijl aan de universiteit geschiedenis centraal staat, maar er wel de mogelijkheid bestaat een minor onderwijskunde te volgen en ook om stage te lopen. Hieronder wil ik een overzicht geven van waar men in Nederland geschiedenis kan studeren aan een hogeschool en universiteit.

Geschiedenis aan hogescholen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool InHolland
NHL hogeschool
Hogeschool Driestar Educatief
Hogeschool Utrecht
Saxion Next
Fontys Hogescholen Sittard
Fontys Hogescholen Tilburg     
Windesheim

Geschiedenis aan universiteiten
Erasmusuniversiteit Rotterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam
Guide to history departments around the world
Radboud Universiteit Nijmegen

Onderzoeksinstituten
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Internationaal Archief en Informatiecentrum voor de Vrouwenbeweging (IIAV)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Onderzoeksscholen
ARCHON, Onderzoeksschool Archeologie
ASCA, Amsterdam School for Cultural Analysis
CNWS, Centrum voor Niet-Westerse Studies
Huizinga-instituut, Interuniversitair Instituut voor Cultuurgeschiedenis
N.W. Posthumus Instituut
Landelijke Onderzoeksschool Mediëvistiek
NOV, Nederlandse Onderzoeksschool voor Vrouwenstudies
OIKOS, Onderzoeksschool voor Klassieke Oudheid Studies

Genootschappen en (wetenschappelijke)organen
Historisch Huis
Historisch Platform
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
Numaga - Vereniging tot beoefening van de Geschiedenis van Nijmegen en Omgeving

Links naar linkverzamelingen
Geschiedenislinks UBN
WWWVL, The World Wide Virtual Library
Histor Esearch
Geschiedenislinks UvA

Overig
Het Museum voor de Vaderlandse Geschiedenis

In het voortgezet onderwijs heeft Geschiedenis nog steeds een rol in het curriculum, hoewel in de onderbouw steeds vaker het vak Mens en Maatschappij wordt gegeven. Dit is een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Voor de eigenheid van het vak geschiedenis is het mijns inziens belangrijk om dit vak als geheel aan te bieden. Immers is de laatste jaren gebleken dat er gekort is aan de inhoud. Zo wordt het oude Egypte veelal niet meer in de onderbouw behandeld, maar kiezen docenten er nog steeds voor om dit toch te behandelen, vanwege de prachtige illustratieve verhalen en mythen. Voor het vak geschiedenis zijn er vele methoden ontwikkeld, die ik hieronder wil noemen.

Feniks
Geschiedenis Werkplaats

Memo

Sfinx

Sprekend Verleden

Tien tijdvakken

Een belangrijke verandering in de Tweede Fase van de bovenbouw zijn de tien tijdvakken, die door Commissie de Rooij is ingevoerd. Hierbij is afstand genomen van de oude indeling in vijf tijdvakken. Nu is gekozen voor een periodisering waarbij  meestal honderd jaar telkens overbrugd wordt. De tijdvakken zijn:

1. Tijd van Jagers en Boeren - tot 3000 v. Chr.
2. Tijd van Grieken en Romeinen - 3000 v. Chr.-500 n. Chr.
3. Tijd van Monniken en Ridders - 500-1000
4. Tijd van Steden en Staten - 1000-1500
5. Tijd van Ontdekkers en Hervormers - 1500-1600
6. Tijd van Regenten en Vorsten - 1600-1700
7. Tijd van Pruiken en Revoluties - 1700-1800
8. Tijd van Burgers en Stoommachines - 1800-1900
9. Tijd van de Wereldoorlogen - 1900-1950
10. Tijd van Televisie en Computer - 1950-heden

Klassieke periodisering

Naast de nieuwe indeling, blijkt dat veel geschiedenisdocenten toch ook de klassieke indeling handhaven naast de nieuwe constructie van de tien tijdvakken. Deze berust op:

Prehistorie - 3000 v. Chr.
Oudheid - 3000 v.Chr.-500 n. Chr.
Middeleeuwen 500-1500
Nieuwe Tijd 1500-1789
Nieuwste Tijd 1789-heden

Sociaal-economische indeling

Een meer onbekende variant is de sociaal-economische indeling. Hierbij wordt gesorteerd op maatschappijtypen en bestaat uit vier onderdelen, namelijk:

1. Jagerssamenleving
2. Landbouwsamenleving
3. Stadssamenleving
4. Industriële samenleving

Belangrijk om te onderkennen is dat periodisering altijd te nuanceren valt. In Engeland beginnen de Middeleeuwen bijvoorbeeld niet in 476, maar in 313 als keizer Constantijn het christendom godsdienstvrijheid geeft. Het is van groot belang deze verschillen te onderkennen. Echter is het voor de rode draad belangrijk een algemene richtlijn aan te houden. Om meer te weten over maatschappijtypen is het boek Erfgoed van Eeuwen. Maatschappijgeschiedenis van Hellas tot heden (Assen 1992) van Paul Schneiders een goede inleiding.

Voor studenten docent geschiedenis zijn de volgende boeken erg waardevol om een goede start te maken.

Aardema, A., Rooijen, B. van, Vries, J. de (red.) Actief Historisch Denken (Boxmeer 2004).
Aardema, A., Rooijen, B. van, Havekes, H. (red.) Geschiedenis Doordacht (Boxmeer 2005).
Aardema, A, de Vries, J, Havekes, H., Actief Historisch Denken 3, Leerlingen construeren de geschiedenis (Boxmeer 2011).
Kohnstamm, R., Kleine ontwikkelingspsychologie cassette (Houten 2011).
Riessen, M. van, Rovers, F., Wilschut, A., Oriëntatie op geschiedenis (Assen 2011).
Wilschut, A., Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent (Bussum 2004).

Examen Geschiedenis
Beeldmateriaal Geschiedenis Notre Dame des Anges
Examenblad geschiedenis havo 2012
Examenblad geschiedenis vwo 2012
Geschiedenis Examen
Geschiedenisplein
Havo-vwo.nl-geschiedenis
Histoforum-Digischool 
Mijn Examentrainer (Bram van Tongeren)
Reader "Republiek in een tijd tussen Vorsten 1477-1702" (Mark Beumer)
Reader "De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965" (Mark Beumer)
Samenvatting Vietnam - Eindexamen geschiedenis havo en vwo

Geschiedenisonderwijs is zeer belangrijk. Al vanaf de basisschool wordt geschiedenis onderwezen. In het voortgezet onderwijs is geschiedenis vervallen tot een keuzevak. Gelukkig kan men nog steeds geschiedenis studeren aan Hogeschool en Universiteit, maar hoe geef je nu goed les en welke onderwijsfilosofie is de beste?

Activerende Didactiek                                                                                                                                                            
Center for Historical Culture
Centre for the Study of Historical Consciousness


De Oudheid is die periode in de geschiedenis die nog steeds tot de verbeelding spreekt. Vele indrukwekkende personen hebben in deze tijd geleefd en hun sporen achtergelaten. Denk aan geschiedschrijvers zoals Plutarchos en Thucydides, maar ook dichters zoals Homeros en Hesiodos. Daarnaast mensen als Alexander de Grote, Aristoteles en vele Romeinse keizers zoals Augustus, Heliogabalus en Constantijn. Hier wil ik graag zoveel mogelijk informatie over de Oudheid plaatsen. Suggesties zijn altijd welkom. 

Acta classica 
Ancient Cultures Research Center
Ancient Historians global 
Ancient History Encyclopedia
Ancient History - Rijksuniversiteit Groningen 

Ancient Mesoamerica 
Ancient Origins

Ancient Society
Antieke Cultuur - Universiteit Utrecht
Apeiron
Arion
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Boek en Oudheid 
Bulletin of the Institute of Classical Studies

California studies in classical antiquity
Center for Ancient Studies at New York University
Classical Antiquity
Classical philology
Classical Quarterly
Classical receptions journal
Classical review
Classics and Classical Civilisation - Universiteit Leiden
De oude wereld 
De oudheid
De oudheid verbeeld
Epidemics in Western Society Since 1600 with Frank Snowden
Geschiedenis - VPRO
Greece and Rome
Greek gods
Greek Mythology
Greek Mythology (2)
Harvard studies in classical philology 
HistNow 

Histoforum
History of the Ancient World: Ancient History News and Resources 
Hygieia. Godin of Personicatie?
Hygieia (The Greek Goddess of Health)
Institute of Classical Studies London
Institute for the Study of the Ancient World at New York University
International journal of the classical tradition
Introduction to Ancient Greek history with Donald Kagan
Journal of classical sociology
Koninklijk Nederlands Instituut Rome

Liburna Millingen aan de Rijn
Livius Articles on Ancient History
Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici
Mnemosyne
Music journal
Nederlands Instituut te Athene

OIKOS 
Oude Geschiedenis (dr. F.G. Naerebout en dr. H.W. Singor)
Phronesis 
Quaderni urbinati di cultura classica
Rivista di filologia e di istruzione classica
Rijksmuseum van Oudheden
Supplementary papers of the American School of Classical Studies in Rome
Symbolae Osloenses
The Ancient World Online
The Ancient World - Radboud Universiteit Nijmegen
The Classical bulletin
The Classical Journal
The Classical weekly
The Classical world
Zeitschrift für Antikes Christentum

De Middeleeuwen zijn een zeer belangrijke periode voor de geschiedenis. Als overbrugging van de Klassieke Tijd naar de Nieuwe Tijd. De Middeleeuwen kenmerken zich door het vormen van steden en staten, economieën en de opkomst van het christendom als dominante godsdienst met daarbinnen een nog lang levend heidendom.

Anuario de estudios medievales
Archeologia medievale
Artes-faculteit
Byzantijnse Studies Nederland
Early medieval Europe
Essays in medieval studies
Gesta
Herfsttij der Middeleeuwen
Journal of medieval history
Karolingische geleerdheid
Marginal Scholarship. The practice of learning in the early Middle Ages (c. 800 - c. 1000)
Medieval encounters
Medievalist.net
Middeleeuwen Literatuur
Middeleeuwen Startpagina
Musica disciplina  
Nottingham medieval studies
Plainsong and medieval music
Recherches de théologie et philosophie médiévales
Speculum
The Chaucer review
The Early Middle Ages, 284-1000 with Paul Freedman
The Journal of Medieval and Early Modern Studies  
The Medieval History Journal
Viator

De Nieuwe en Nieuwste periode speelt zich af vanaf 1500 tot nu. Het is de periode waarin de Renaissance in Italië tot bloei komt en voor een wedergeboorte van de Klassieke Oudheid zorgt. Daarnaast spelen de Reformatie, de Amerikaanse en Franse Revolutie een grote rol in dit tijdperk. Ook de wereldoorlogen behoren tot dit tijdperk.

Bureau Monumentenzorg Amsterdam 
Charles Dickens 
Charles Ricketts (1866-1931)
De lange twintigste eeuw. Van 1870 tot heden 
De Negentiende Eeuw
De Nieuwste Geschiedenis
Europeana 1914-1918 
European Society for Nineteenth-century Art
Geschiedenis en Egodocumenten
History of the Modern World 

Jane Austen
Journal of Early Modern History 

Kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe Tijd 
Laurens Janszoon Coster Project

Lias 
Louis Couperus

Modern China
Modern intellectual history
Modern History 
Prostitutie in de negentiende eeuw
Rond 1900 
Sherlock Holmes
The Journal of modern history 
The Victorian Web
Werkgroep 18e Eeuw 
Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VKN)
Werkgroep Zeventiende Eeuw 
Willem Bilderdijk

Cultuur is de verzameling van gewoonten en gebruiken. Door de eeuwen heen is de betekenis van het begrip cultuur steeds veranderd, ook in het land van herkomst. Het is belangrijk inzicht te hebben in verschillende culturen om zo tot een beter begrip van beschaving te komen.

Church history and religious culture
City, Culture and Society
Culture, theory and critique
European Civilization (1648-1945) with John Merriman
European Journal of American Culture 
Explorations in Renaissance culture
French politics, culture and society  
Huizinga Instituut Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
International Journal for History, Culture and Modernity (HCM)
Islamic quarterly
Journal of medieval religious cultures
Libraries & culture
Palestine-Israel journal of politics, economics, and culture
Rural history
Victorian Literature and Culture

Geschiedenis kan niet zonder andere wetenschappen. Politicologie is daar een belangrijk voorbeeld van. Staatsinrichting is een vak dat sterk verweven is met geschiedenis. Hoe vindt staatsvorming plaats? Hoe ontstaan politieke theorieën en wie of wat heeft invloed gehad in het verleden? Politieke besluitvorming heeft altijd al een cruciale rol gespeeld in samenlevingen, verleden of heden. Hoe worden wetten uitgevonden, wie heeft welke macht en waarom? Denk aan de Trias Politica van Montesquieu, de driedeling der machten. Deze is heden in tal van landen de basis van hun staatsvorm. Op deze website wil ik informatie geven of politicologie en staatsinrichting. Denk bijvoorbeeld aan studie en acuele onderwerpen.

Australian journal of politics and history
Analytische Politieke Geschiedenis - Frank Ankersmit

Boekned Politieke Geschiedenis

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
Club of Madrid
De Rechtspraak
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Gerdi Verbeet 
History of political thought
Netwerk Politieke Geschiedenis

Parlementair Documentatiecentrum Leiden

Politics.be

Politiek 24

Politieke Geschiedenis Facebook

Politieke Geschiedenis - Historisch Nieuwsblad

Politieke Geschiedenis Nederland - 20e eeuw

Politieke Geschiedenis Wordlingo
Tweede Kamer der Staten-Generaal
VSNU

Religie heeft een zeer grote rol gespeeld in de identiteit van kosmos en mensheid. Veel antieke religies uit Mesopotamië, Hellas en Rome hebben een grote invloed gehad op ons denken. Daarnaast monotheïsche godsdiensten zoals christendom en islam. Hieronder verwijzingen naar relevante media. 

Anpere : Anthropological Perspectives on Religion
Archiv für Religionspsychologie
Ars Disputandi: The Online Journal for Philosophy of Religion
Biblical Criticism & Secularisation 
Biblioteca Apostolica Vaticana 
Buddhist-Christian studies
Chinese law & religion monitor
Christian bioethics
Christian Higher Education
Conversations in religion and theology
Culture and religion
Digitaal Katholiek Erfhuis
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) 
Instituut voor Oosters Christendom
|nternational journal for philosophy of religion
International journal for the psychology of religion
International journal of education and religion
International journal of the study of the national church
Islam and Christian-Muslim relations
Journal for the scientific study of religion
Journal of Bible and religion
Journal of Christian jurisprudence
Journal of contemporary religion 
Journal of early Christian studies  
Journal of feminist studies in religion
Journal of Management, Spirituality & Religion
Journal of media and religion
The journal of religion
Journal of religion and health
Journal of Religion and Popular Culture
Journal of religion, disability & health
Journal of religion in Africa
Journal of Religion in Europe
Journal of religion, spirituality & aging
Journal of religion & spirituality in social work
Journal of research on christian education
Journal of the American Academy of Religion
Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen
Marburg journal of religion
Material religion
Mental health, religion & culture
Method & theory in the study of religion
Nederlandse Religiegeschiedenis
Negotiating Traditions: Popular Christianity in India 
Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie
Notre Dame English journal
Nova religio
Numen
Politics and Religion
Psychology of religion and spirituality
Religion
Religion and American culture
Religion & literature
Religion, state & society
Reviews in religion and theology
Spiritus
Studies in Christian ethics
Theology and sexuality
Vigiliae christianae
Zeitschrift für antikes Christentum 

De geschiedenis van de economie ofwel de geschiedenis van het economisch denken betreft de ontwikkeling van de economie als wetenschappelijke discipline en gaat onder meer over de verschillende denkers en theorieën op het gebied van politieke economie en economie van de oudheid tot vandaag de dag. Alhoewel de Britse filosoof Adam Smith vaak wordt gezien als de grondlegger van de economie, bouwen zijn ideeën op een substantiële hoeveelheid werk van zijn voorgangers in de achttiende eeuw. Deze hebben zich op hun beurt beroepen op eeuwenoude wijsheden en het toepassen ervan op moderne omstandigheden.

African economic history
African economic history review
Angélique Janssens (assistant professor in social and economic history at the History Department of the Radboud University Nijmegen)
Australian economic history review
Business History (Geoffrey Jones)

Economic history review
Economische geschiedenis van Nederland
European journal of the history of economic thought
European review of economic history
Explorations in economic history
Indian economic and social history review
Irish economy and social history
Journal of the history of economic and social history of the Orient
Journal of the history of economic thought
Nederland 1500-1815
Scottish economy and social history
The journal of economic history
The Scandinavian economic history review

Kennis van de Nederlandse geschiedenis was en is altijd onontbeerlijk om een goed en volwaardig Nederlands burger te zijn. Door kennis van het Nederlandse verleden kent mijn zijn eigen identiteit beter. Nederland is een klein land maar met een sterke geest die altijd het hoofd boven water heeft kunnen houden. Ons Koningshuis speelt hierin een belangrijke factor. Koningin Beatrix zet de lijn voort van staatshoofden die Nederland op de kaart zetten.

200 jaar Grondwet
Anne Frank Museum
Anno Domini 1672
Antoni van Leeuwenhoek. Alle de Brieven/ The Collected Letters
Biografisch Portaal van Nederland
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA)
BMGN - Low Countries Historical Review
CKCC ‘Geleerdenbrieven’ 
De Bello Belgico
De canon van Nederland 
Digitale Bibliografie Nederlandse geschiedenis 
Dutch Republic (Nederlands)
Erasmus
Erasmus’ Opera Omnia 
Fré Meis
Gekaapte brieven
Gelders Archief 
Gelders Erfgoed
Geschiedenis van Kekerdom
Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau 
Gouden Eeuw 
Het geheugen van Nederland
Het verhaal van Indië
Histnow
Historici 
Historische Didactische Collectie
History of the Netherlands: Primary Documents
Hugo Grotius, Dichtwerken: Gravurepoëzie
Hugo Grotius, Dichtwerken: Posteriora
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Indië in oorlog
Indisch Herinneringscentrum (IHC)
Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee)
Instituut voor Nederlandse geschiedenis
 
Jan Swammerdam (1637-1680), biografie
Karel de Grote Nijmegen
Kekerdom, kerk en geschiedenis
Koningin Beatrix
Koninklijk Huis der Nederlanden 
Loe de Jong. Historicus met een missie 1914-2005
Michiel de Ruyter
Mijn Gelderland 
Millings Jaarboek
Millings Jaarboek (LinkedIn)
Museum Bronbeek
Nationaal Archief 
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945  
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee)
Nationaal Comité 4 en 5 mei 
Nederlands Auschwitz Comité 
Nederlandse Vereniging van de Tweede Wereldoorlog 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
Oorlogsgeweld tegen burgers in de Tachtigjarige Oorlog
Reader "Republiek in een tijd tussen Vorsten 1477-1702" (Mark Beumer) 
Regiocanons
Sint Nicolaas (Jan Schenkman)
Sint Nicolaas
Sint Nicolaas 
Theater Instituut Nederland
VOC-kenniscentrum
VOC-scheepswrakken

Theorie en filosofie van geschiedenis proberen antwoord te geven op kernvragen die voor de historicus zo belangrijk zijn. Wat is geschiedenis eigenlijk en hoe moeten wij hier naar kijken? Wat is tijd en welke visies bestaan hierover? is tijd lineair of cyclisch? Hoe belangrijk is het vertellen van een verhaal en waar liggen grenzen tussen modernisten en postmodernisten?

Center for Historical Culture
Constructie van het verleden
De glimlachende sfinx
De historische ervaring - Frank Ankersmit
De Nederlandse stadshistoriografie in internationaal perspectief. Een geschiedtheoretische analyse
Generaties, herinnering en historiciteit
Historiografie, geschiedtheorie en de Nieuwe Retorica
Historiografie East and West
History and Theory
Journal of modern Russian history and historiography
New Literary History
Over de aard, funktie en geschiedenis van 'historiografie': een poging tot plaatsbepaling van een historische discipline
Over het nut en nadeel van de geschiedtheorie voor de historicus
Presence als nieuw geschiedtheoretisch paradigma
Rethinking History
Suplemento de Anuario de estudios americanos. Sección historiografía y bibliografía
Theoretische en intellectuele geschiedenis - Rijksuniversiteit Groningen 
Theory of History
Tijdschrift voor Geschiedenis
Triptiek van de Tijd

Welke rol speelt gender in de geschiedenis. Hoe werd tegen mannelijkheid en vrouwelijkheid aangekeken en welke rol kan gender spelen in arbeidsprocessen en seksualiteit? Tegenwoordig speelt gender steeds meer een grotere rol, bijvoorbeeld bij topvrouwen in politiek en wetenschap of televisiewetenschappen.

American University Journal of Gender, Social Policy & the Law  
Berkeley Journal of Gender, Law & Justice  
The Buffalo women's law journal  
Cardozo women's law journal  
Columbia journal of gender and law
Duke journal of gender law & policy
Focus on gender  
Gender and development  
Gender and education
Gender & history
Gender in management  
Gender Medicine
Gender, place and culture
Gender & society
Gender, technology and development
Gender, work and organization
Genders  
The Georgetown journal of gender and the law
Indian journal of gender studies  
International journal of sexuality and gender studies  
Intersections
Journal of gender, culture and health
The journal of gender, race, and justice
Journal of Gender Studies
The Journal of men's health & gender  
Michigan journal of gender & law
Michigan State Journal of Gender Law
Nan nü
Nashim: a journal of Jewish women's studies and gender issues
Nineteenth-Century gender studies
Politics & gender
Social politics
Studies in gender and sexuality
Unilineal Kinship  
University of Maryland law journal of race, religion, gender, and class  
Visual culture & gender
Wisconsin journal of law, gender & society  

Europa is belangrijk in historisch, geografisch, economisch, religieus, politiek en mentaal opzicht. De Europese geschiedenis is essentieel om Europa in haar huidige situatie te begrijpen en te plaatsen, zeker met grootmachten als de Verenigde Staten en Rusland en China aan de andere kant. Daarnaast komen landen als India op die de huidige wereldeconomieën langzaam zullen verdringen. Het is daarom belangrijk de geschiedenis van Europa en de verbanden tussen andere landen en werelddelen te begrijpen.

1914 
1914-1918 Online  – International Encyclopedia of the First World War
Bronnen WO I (Historisch Nieuwsblad)
De geschiedenis van de Europese Unie
British Army war diaries 1914-1922
Eerste Wereldoorlog (Historisch Nieuwsblad)
European Holocaust Research Infrastructure
European Journal of Turkish Studies

Europa Humanistica
Europe. A Cultural history - prof. dr. P.J.A.N. Rietbergen
Europeana 1914-1918
Huis van de Europese geschiedenis 
In Europa
Industriële geschiedenis van Europa
Mediterrane diplomaten
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee)
Niet Westerse geschiedenis
North American Slave Narratives 
Slavernij en jij 
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 

Kekerdom is een dorp dat is ontstaan in de achtste eeuw en ligt tussen Millingen aan de Rijn en Leuth. Kekerdom en Leuth waren tot 1817 onderdeel van het hertogdom Kleve. Vanaf 1817 behoren ook deze dorpen tot het Vereningd Koninkrijk der Nederlanden. Twee steden die dicht bij Kekerdom liggen zijn Nijmegen en Kleve. Het is daarom interessant om een nadere blik te werpen op deze lokale en regionale geschiedenis.

Atlas van Ferraris (Topografische kaart van België uit 1777)
Bosgeschiedenis (speuren naar bosgeschiedenis Euregio Rijn-Waal)
Gelders Archief
Gemeente Atlas Nederland 1868
Genealogie (Genealogische Vereniging afd. Kwartier van Nijmegen) 
Geofort (nformatie over cartografie, navigatie en geosimulaties)
Geopaden (Over de geologie, cultuurhistorie, geschiedenis van de heuvelrug bij Nijmegen)
Geschiedenis van Kekerdom
Grenspalen in Nederland (Overzichtelijke site met mooie foto's van grenspalen)
Heemkundekring de Duffelt
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Het Kadaster (Informatie over het Kadaster)
Het Leege Land (Landmeters en Vestingbouwers van 1600 tot 1900)
Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt 
Hollandschecirkel (Geschiedenis der Geodesie)
In het Laag en omgeving
Kadastrale Atlas Gelderland (Uitgever kadastrale kaarten 1832)
Kekerdomse Kerk
Koninklijke Bibliotheek (Vier eeuwen kranten online)
Kwartier van Nijmegen
Landschap van Iedereen (Landschapsportaal Groesbeek-Ooijpolder-Duffelt) 
Mijn Gelderland
Millings Jaarboek
Monument en Landschap (Gemeente Ubbergen)
Numaga 
Oorlogsdoden Nijmegen
Ploegdriever (Vereniging Landschapsbeheer Groesbeek-Ooijpolder)
Rekenliniaal (Beschrijving geschiedenis rekenliniaal)
Regionaal Archief Nijmegen
Stichting Noviomagus (Geschiedenis over Nijmegen, Oudste stad van Nederland) 
Studiekring Historische Cartografie
Thornse Molen (Geschiedenis van de molen in de Ooijpolder)
Vindjeeigenhuis (Kadaster) (Huidige kadastrale kaart met gemiddelde koopsommen)

De historische cultuur in Nederland heeft na de Tweede Wereldoorlog een enorme ontwikkeling gemaakt. Onze identiteit werd tussen 1940 en 1945 door het nazisme onderdrukt. Na de oorlog ziet men een grote toename van de historische cultuur in Nederland. Musea en heemkundekringen schieten als paddestoelen uit de grond. Nederland wilde haar identiteit terug en dit kon het beste in tastbare vorm. Voorwerpen die centraal staan voor de Nederlandse cultuur werden ondergebracht in nieuwe musea.

Als onderdeel van historisch toerisme heeft de burger heden talloze mogelijkheden tot cultureel vermaak. Men kan een museum bezoeken zoals het Valkhof Museum in Nijmegen of het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Voorts schieten historische festivals uit de grond. Twee voorbeelden zijn het Romeinenfestival en het Gebroeders van Limburg Festival in Nijmegen. Hierbij staan re-enactors garant voor een glimp in het verleden leven van de mens. Door middel van historische kleding, behuizing en gedrag wordt getracht een beeld te scheppen van verleden werkelijkheid. Men probeert zoals Ranke zei: wie es eigentlich gewesen. Terug naar de bron, hoe gecompliceerd ook want historici weten dat broninterpretatie altijd onderhevig is aan de historiciteit van de onderzoeker. Tijdens het Romeinenfestival wordt het Kops Plateau in Nijmegen veranderd in een Romeins castellum, een Romeinse legerplaats. Hier worden voorts gladiatorenspelen, begrafenissen en andere zaken uit de Romeinse cultuur gevisualiseerd. Zo is ook een replica van een Romeinse reiswagen gebouwd. Tijdens het Gebroeders van Limburgfestival staat het leven van de Gebroeders van Limburg centraal. Drie broers die in 1419 naar Parijs afreisden om daar zeer beroemde kunstenaars van getijdenboeken te worden. Twee dagen lang staat Nijmegen in het teken van de Middeleeuwen.

Een ander belangrijk aspect is de identiteit van een land. Wanneer men zijn eigen geschiedenis niet kent, heeft men als het ware geen geheugen of blauwdruk van zichzelf. De laatste jaren zijn er dan verschillende canons verschenen om de lokale identiteit te bevestigen. Na de canon van Nederland kwamen er veel lokale boekwerken uit over bijvoorbeeld Nijmegen en Groesbeek. Maar ook plaatselijke heemkundekringen spelen een grote rol in lokale en regionale geschiedschrijving. Men wil als het ware de eigenheid vasthouden die in het verleden een grote rol heeft gespeeld. Een nostalgisch verlangen naar een tijd waarin het ogenschijnlijk beter was, maar die grotendeels gebaseerd is op illusie. Om de eigen identiteit beter te leren kennen, bestaat er tegenwoordig de publieksgeschiedenis, die het voor leken duidelijk wil maken wat men allemaal met geschiedenis kan doen. Boeken, lezingen, musea, wandeltochten en kunst zijn allemaal aspecten die een rol kunnen spelen in de historische belevingswereld.

Bronnen en verder lezen

Ankersmit, F., De Sublieme Historische Ervaring (Epe 2007).

Bédarida, F., The Social Responsibility of the Historian (Oxford 1994).

Blaas, P.B.M., Anachronisme en historisch besef. Momenten uit de ontwikkeling van het Europees Historisch Bewustzijn (Den Haag 1988).

Blaas, P.B.M., Geschiedenis en nostalgie. De historiografie van een kleine natie met een groot verleden (Hilversum 2000).

Blaas, P.B.M., De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving (HIlversum 2000).

Blaas, P.B.M., Geschiedenis als wetenschap (Den Haag 1979).

Dorsman, L., Jonker, E., Ribbens, K., Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland (Amsterdam 2000).

Dunk, H.W., von der, De glimlachende sfinx: kernvragen in de geschiedenis (Amsterdam 2011).

Dussen, J. van der, Geschiedenis & beschaving. Kritische opstellen over verleden, heden en toekomst (Hilversum 2005).

Harmsen, G., Nieuwe inleiding tot de geschiedenis (Nijmegen 1998).

Jansen, H.S.J.J., Triptiek van de tijd: geschiedenis in drievoud (Nijmegen 2010).

Jonker, E., Historie. Over de blijvende behoefte aan geschiedenis (Assen 2001).

Klep, P., Hoetink, C. en Emons, T. (red.), Persoonlijk Verleden. Over geschiedenis, individu en identiteit (Amsterdam 2005).

Laarse, R. van der (red.), Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005).

Leerssen, J., Rigney, A., Historians and Social Values (Amsterdam 2000).

Mathijsen, M.T.C., Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw (Nijmegen 2013).

Michiels, H. (red.), Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak (Hilversum 2004).

Ribbens, K., Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 (Hilversum 2002).

Rooijen, M. van, Geschiedenis in de praktijk (Den Haag 1994).

Rossum, M., Heeft geschiedenis nut? (Utrecht 2003).

Tollebeek, J., De ijmeesters. Opstellen over geschiedschrijving in Nederland en België (Amsterdam 1994).

Tollebeek, J., De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving (Amsterdam 1996).

Tollebeek, J., De ziel in de fabriek. Over de arbeid van de historicus (Amsterdam 1998).

Tollebeek, J., Verschaffel, T. en Wessels, L.H.M., De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 (Hilversum 2002).

Wesseling, H.L., Onder Historici. Opstellen over geschiedenis en geschiedschrijving (Amsterdam 1995).

Websites

Center for Historical Culture (CHC) 

Website over historische romans en historische films


2018

M. Beumer (Recensie) Arnout van Cruyningen, De Opstand 1568-1648. De strijd in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden (Uitgeverij Omniboek 2018) in: Kleio-Historia, nr. 8. (2018).

M. Beumer (Recensie Francisca Jungslager & Wilma Maljaars, Kritisch denken & schrijven. Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst (Uitgeverij Coutinho 2016) in: Kleio-Historia, nr. 8. (2018).

M. Beumer (Recensie) Ian Rutherford, Greco-Egyptian Interactions. Literature, Translation, and Culture 500 BCE – 300 CE (Oxford University Press 2016) in: Kleio-Historia, nr. 8. (2018).

M. Beumer (Recensie) Anna Marmodora & Irini-Fotini Viltanioti, Divine Powers in Late Antiquity (Oxford University Press 2017) in: Kleio-Historia, nr. 8. (2018).

M. Beumer (Recensie) Michael Lapidge, The Roman Martyrs. Introduction, Translations, and Commentary (Oxford University Press 2018) in: Kleio-Historia, nr. 8. (2018).

M. Beumer (Recensie) Theodore de Bruyn, Making Amulets Christian. Artefacts, Scribes, and Contexts (Oxford University Press 2017) in: Kleio-Historia, nr. 8. (2018).

M. Beumer (Recensie) Wim Voermans en Geerten Waling, Gemeente in de genen. Tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland(Prometheus 2018) in: Kleio-Historia, nr. 8. (2018).

M. Beumer (Recensie) Jan Walch, Karel de Stoute (Uitgeverij Aspekt 2016) in: Kleio-Historia, nr. 8. (2018)

M. Beumer, Kleio-Historia, nr. 7. (2018).

M. Beumer, ‘Heinrich Schliemann: Hersenspinsels van een eigenwijze archeoloog’, in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Kayleigh Goudsmit, Gezocht: Historicus (Amsterdam University Press 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) P.J. Schipperus, Philips Willem. De verloren zoon van Willem van Oranje (Uitgeverij Omniboek 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Lennaert Lubberding (red.), Beatrix 80. Reportages, interviews, beschouwingen en brieven uit Elsevier Weekblad & en haar beste toespraken (EW Boeken 2018) in: Kleio-Historia, nr.7. (2018).

M. Beumer (Recensie) Marcel van Riessen, Frits Rovers, Arie Wilschut (red.), Oriëntatie op geschiedenis. Basisboek voor de vakdocent (4e herziene druk, Van Gorcum 2016) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Han van Bree en Patrick van Katwijk, Willem-Alexander vijf jaar koning (Spectrum 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Yvonne Hoebe, Máxima 5 jaar koningin in Nederland (Karakter Uitgevers B.V. 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer, ´Slapen voor de godheid. Tempelslaap in de Late Oudheid´, in: Geschiedenis Magazine (2018) onder review

M. Beumer (Recensie) Jona Lendering & Vincent Hunink, Het visioen van Constantijn. Een gebeurtenis die de wereld veranderde (Omniboek 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Oliver Nicholson, The Oxford Dictionary of Late Antiquity (Oxford University Press 2018) Kleio-Historia, nr. 7. (2018).

M. Beumer (Recensie) Gil Renberg, Where Dreams May Come (2 vol. set). Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (Brill 2017) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Bettine Siertsema, Eerste Nederlandse getuigenissen van de Holocaust 1945-1946 (Uitgeverij Verbum 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Anne Doedens & Jan Houter, De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575 (WalburgPers 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Jacob Slavenburg, Het verguisde christendom. Oorsprong en teloorgang van de vroegste ‘kerk’ (WalburgPers 2016) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Jacob Slavenburg, Een reis langs de mysteriën. Van het Oude Egypte tot Carl Gustav Jung (WalburgPers 2017) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Inger Kuin, Leven met de goden. Religie in de oudheid (Amsterdam University Press 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Lukas de Blois & Bert van der Spek, Een kennismaking met de oude wereld (Coutinho, 7e druk 2017) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M.Beumer (Recensie) Randall D. Law, (ed), The Routledge History of Terrorisme (Routledge 2015) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Paul E. Gottfried, Fascism. The Career of a Concept (Niu Press 2016) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Marcel Langedijk, Gordon. Biografie van een entertainer (Lebowski Publishers 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M.Beumer (Recensie) Hedvig von Ehrenheim, Greek incubation rituals in Classical and Hellenistic times (Press Universitaires de Liège 2015) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Els Florijn, Het meisje dat verdween. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een Joodse peuter die werd verraden (Uitgeverij Mozaïek, 10e druk 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer (Recensie) Michael Wolff, Vuur en Woede. In het Witte Huis van Trump (Prometheus 2018) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018).

M. Beumer (Recensie) Piet Emmer, Het zwart-wit denken voorbij. Een bijdrage aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie (Nieuw Amsterdam 2017) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018) 

M. Beumer (Recensie) Ugo Janssens, Het Leugenboek. Misvattingen en bedrog in de geschiedenis (Amsterdam University Press 2017) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)

M. Beumer, 'Het geschiedenisonderwijs is versplinterd', in: Historisch Nieuwsblad, nr. 1. (2018) 12.

M. Beumer (Recensie) Gloria Wekker, Witte Onschuld. Paradoxen van kolonialisme en ras (Amsterdam University Press 2017) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018).

M. Beumer, 'Sinterklaas in Millingen aan de Rijn', in: Millings Jaarboek (2018).

M. Beumer (Recensie) Jan Boogaarts, De Orgelmakers Smits. Bloeitijd van de Brabantse Orgelkunst (WalburgPers 2017) in: Van Toen Naar Nu (jaargang 48, mei 2018) 32-33.

M. Beumer (Recensie) Johannes van Lier, Mehr - Heimat mit Geschichte (Heemstudie nr. 17) (Heemkundekring de Duffelt 2018) in: Van Toen Naar Nu (jaargang 48, mei 2018) 30-32.

2017

M. Beumer, ´Iedereen mocht zijn eigen goden eren in de oudheid´, in: Volkskrant (11 mei 2017).
 
M. Beumer, 'Wat moeten historici kunnen? 2', in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 8-9.
 
M. Beumer, 'Reinhart Koselleck, begripshistoricus (1923-2006)', in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 10-19.
 
M. Beumer (Recensie) Thom Roep & Co Loerakker, Van Nul Tot Nu. De vaderlandse geschiedenis (Big Balloon Publishers 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 20.
 
M. Beumer (Recensie) Yuval Noah Harari, Homo Deus. Een kleine geschiedenis van de toekomst (Thomas Rap 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 21.
 
M. Beumer (Recensie) Adri. P. van Vliet, Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau. Admiraal, diplomaat & gouverneur (1559-1631) (WalburgPers 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 22.
 
M. Beumer (Recensie) Jonathan I. Israel, Democratische Verlichting: Filosofie, revolutie en mensenrechten, 1750 – 1790 (Uitgeverij Van Wijnen – Franeker 2015) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 23-24.
 
M. Beumer (Recensie) Jop Euwijk en Frank Rensen,De identiteitscrisis van Zwarte Piet (Atlas Contact 2017) in: Kleio-Historia, nr. 2017) 25.
 
M. Beumer (Recensie) Carla du Pree, Johan Huizinga en de bezeten wereld. De rol van publieke intellectueel tussen twee wereldoorlogen (ISVW Uitgevers 2016) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 26-27.
 
M. Beumer (Recensie) Frans Verhagen, Geschiedenis van de Verenigde Staten (Boom 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 28-39.
 
M. Beumer (Recensie) Catherine Nixey, Eeuwen van duisternis. De christelijke vernietiging van de klassieke cultuur (Hollands Diep 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 40.
 
M. Beumer (Recensie) J.C.H. Blom en E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Nederlanden (Prometheus Amsterdam, 4e druk 2016) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 41.
 
M. Beumer (Recensie) Rolf Falter, De geboorte van Europa. Een geschiedenis zonder einde (Polis 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 42.
 
M. Beumer (Recensie) Youp van ’t Hek, IJdel onkruid (Thomas Rap Amsterdam 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 43-45.
 
M. Beumer (Recensie) Peter van Trigt, 1000 jaar Sinterklaas …en nu het ware verhaal van St. Nicolaas en zijn knecht (LM PUBLISHERS 2016) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 46.
 
M. Beumer, (Recensie) M. Verhoeven, L. Bosman, H. Van Asperen (eds.), Monuments & Memory: Christian Cult Buildings and Constructions of the Past. Essays in honour of Sible de Blaauw (Brepols 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 47-48.
 
M. Beumer (Recensie) Lewis Spence & Gerard Grasman, Egypte’s mythen en legenden. Op basis van de huidige stand van de egyptologie volledig nieuw vertaald en geactualiseerd (Brave New Books 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 49.
 
M. Beumer (Recensie) Achille Mbembe, Kritiek van de zwarte rede (Uitgeverij Boom 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 50.

M. Beumer (Recensie) Ybeltje Berckmoes, ‘Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn’. Mijn ontluisterende jaren in de VVD-fractie (Uitgeverij van Praag 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 51-53.
 
M. Beumer (Recensie) Nils de Heer, Pijnbank. De problemen van de Rabobank (Uitgeverij Q 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 54.
 
M. Beumer (Recensie) Sharon Gesthuizen, Schoonheid, macht, liefde in het leven en de politiek (De Geus 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 55-56.
 
M. Beumer (Recensie) Peter N. Stearns, The Industrial Turn in World History (Routledge 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 57.
 
M. Beumer (Recensie) P.M. Jones, The French Revolution 1787-1804 (Routledge 2017, 3rd edition) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 58.
 
M. Beumer (Recensie) Henk Schulte Nordholt, Een geschiedenis van Zuidoost-Azië (Amsterdam University Press 2016) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 59.
  
M. Beumer (Recensie) Anne Frank Stichting (Jaap Tanja), Antisemitisme Geschiedenis en actualiteit (Boom 2016) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 60-61.
 
M. Beumer (Recensie) Gerben Graddesz Hellinga & Patric Aalders, De Oranjes. De CANON van ons Koninklijk Huis (WalburgPers, 2e herziene druk 2015) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 62-63.
 
M. Beumer (Review) Alexandra Sofroniew, Household Gods. Private Devotion in Ancient Greece and Rome (Getty Publications 2015) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 64-65.
 
M. Beumer (Recensie) Nicholas Vincent, Magna Carta. The Foundation of Freedom 1215-2015 (Third Millennium Publishing, London 2015) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 66.

M. Beumer (Recensie) Jan. J.B. Kuipers, Karel de Grote. Stamvader van Europa (WalburgPers 2016) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 67-68.

M. Beumer (Recensie) Johannes Fried, Charlemagne (Harvard University Press 2016) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 69.

M. Beumer (Recensie) Mies Bouwman, Gewoon Mies (Gottmer Haarlem, 2e druk 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 70.

M. Beumer (Recensie) Peter Seixas and Tom Morton, The Big Six Historical Thinking Concepts (Nelson Education 2013) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 71.

M. Beumer (Recensie) Kadriye Ercikan and Peter Seixas, New Directions in Assessing Historical Thinking (Routledge 2015) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 72.

M. Beumer (Recensie) Cátia Antunes and Karwan Fatah-Black (eds.) Explorations in History and Globalization (Routledge 2016) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 73.

M. Beumer (Recensie) Megan Cassidy-Welch (eds.) Remembering the Crusades and Crusading (Routledge 2017) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 74.

M. Beumer (Recensie) Nikolaus WachsmannKL. Een geschiedenis van de concentratiekampen (De Bezige Bij 2016) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 75-76.

M. Beumer (Recensie) Rebecca Futo Kennedy, Immigrant Women in Athens. Gender, Ethnicity, and Citizenship in the Classical City (Routledge 2016) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 77.

M. Beumer (Recensie) Arnold-Jan Scheer, Zwarte Sinterklazen. Over Pieten en ander heidens volk (Papieren Tijger 2014) in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 78-79.

M. Beumer, 'Keizercultus van de Tetrarchen tot Constantijn de Grote', in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 38-46.

M. Beumer, 'De wereld in de ban van een vrouw. Hygieia bij Gustav Klimt', in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 47-51.
 
M. Beumer (Recensie) Adrian Goldsworthy, Romeinse legioenen. Een standaardwerk over ’s werelds beste oorlogsmachine: het Romeinse leger (Omniboek 2015) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 52-53.
 
M. Beumer (Recensie) Fik Meijer, Gladiatoren. Volksvermaak in het Colosseum (Athenaeum – Polak & Van Gennep 8e druk 2015) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 54-55.

M. Beumer (Recensie) Francis Young, A History of Exorcism in Catholic Christianity (Palgrave Macmillan 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 56-57.

M. Beumer (Recensie) Peter Stanford, Judas De Verontrustende geschiedenis van de afvallige discipel (De Bezige Bij 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 58.

M. Beumer (Recensie) Elias van der Plicht, Achterlaten & Opnieuw beginnen. Vluchtelingen in Nederland, toen en nu (Prometheus Amsterdam 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 59-60.
 
M. Beumer (Recensie) Geerten Waling, Zetelroof. Fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer 1917-2017 (Amsterdam en Uitgeverij Vantilt Nijmegen 2017) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 61-62.

M. Beumer (Recensie) Nicolas Cheviron en Jean-François Pérouse, Erdoğan. De nieuwe vader van Turkije? (Prometheus 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 63-64.

M. Beumer (Recensie) Richard Caton, The Temples and Rituals of Asklepios (Cambridge University Press 2014) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 65-66.
 
M. Beumer (Review) Steven M. Oberhelman (ed.) Dreams, Healing, and Medicine in Greece. From Antiquity to the Present (Ashgate 2013) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 67-70.
 
M. Beumer (Recensie) Jan Hein Furnée and Clé Lesger, The Landscape of Consumption. Shopping Streets and Cultures in Western Europe, 1600-1900 (Palgrave Macmillan 2014) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 71-73.
 
M. Beumer (Recensie) J.W. Bezemer, Marc Jansen, Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Poetin (Uitgeverij van Oorschot, 10e herziene en vermeerderde druk 2015) en (Recensie) Marc Jansen, Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne (Uitgeverij van Oorschot, 10e herziene druk 2017) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 74-75.
 
M. Beumer (Recensie) Bas van Bavel, Manors and Markets. Economy and Society in the Low Countries 500-1600 (Oxford University Press 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 76-77.
 
M. Beumer (Recensie) Jan N. Bremmer, Initiation into the Mysteries of the Ancient World (De Gruyter (2014) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 78-82.
 
M. Beumer (Recensie) Pieter A.M. Seuren, Excursies in de tijd. Episodes uit de geschiedenis van onze beschaving (Pharos uitgevers 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 83.
 
M. Beumer (Recensie) Martin Kraaijestein & Paul Schulten, De Grote Oorlog. De CANON van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (WalburgPers 2014) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 84.
 
M. Beumer (Recensie) David Barnouw, 1940-1945. De CANON van de Duitse bezetting in Nederland (WalburgPers, 2e druk 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 85.
  
M. Beumer (Recensie) John B. Freed, Frederick Barbarossa. The Prince and The Myth (Yale University Pres 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 86.
 
M. Beumer (Recensie) Bert van der Veer, 65 jaar televisie in Nederland (Uitgeverij Marmer bv 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 87.
 
M. Beumer (Recensie) Lyndal Roper, Luther. Een biografie (Ambo|Anthos uitgevers 2017) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 88.

M. Beumer (Recensie) Katharina Lorenz, Ancient Mythological Images and Their Interpretation. An Introduction to Iconology, Semiotics, and Image Studies in Classical Art History (Cambridge University Press 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 90.

M. Beumer (Recensie) Henk den Heijer, Geschiedenis van de WIC. Opkomst, bloei en ondergang (Walburg Pers 2013) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 91.

M. Beumer (Recensie) Femme S. Gaastra, Geschiedenis van de VOC (Walburg Pers, elfde druk 2012) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 92.

M. Beumer (Recensie) Evgenia Vikela, Apollo, Artemis, Leto. Eine Untersuchung zur Typologie, Ikonographie und Hermeneutik der drei Gottheiten auf griechischen Weihreliefs, Athenaia 7 (Hirmer Verlag 2015) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 93.

M. Beumer (Recensie) Elisavet P. Sioumpara, Der Asklepios-Tempel von Messene auf der Peloponnes. Untersuchungen zur hellenistischen Tempelarchitektur (Verlag Hirm 2011) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 94.

M. Beumer (Recensie) Evert Werkman e.a., Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog (Omniboek 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 95.

M. Beumer (Recensie) Alexander Pechtold, Optimist in de politiek (Hollands Diep 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 96.

M. Beumer (Recensie) Meindert Fennema, Geert Wilders Tovenaarsleerling (Bert Bakker 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 99.

M. Beumer, Hygieia. Godin of personifcatie? (Soest, 2e druk 2016). ISBN 978940221592

M. Beumer (Recensie) Sheila Sitalsing, Mark. Portret van een premier (Prometheus 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 100.

M. Beumer (Recensie) O.P. Gilles Emery and Matthew Levering, Aristotle in Aquinas’s Theology (Oxford University Press 2015) in: Kleio-Historia, nr.  (2017) 102.

M. Beumer (Recensie) Luc Panhuysen, Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa (Atlas Contact Amsterdam/Antwerpen 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 103-121.

M. Beumer (Recensie) Sybrand Buma, Tegen het cynisme. Voor een nieuwe moraal in de politiek (Prometheus, Amsterdam 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 122-125.

M. Beumer (Recensie) Rubina Raja and Jörg Rüpke (ed.) A Companion tot he Archaeology of Religion in the Ancient World (Wiley Blackwell 2015) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 126-130.

M. Beumer (Recensie) Ido Israelowich, Patients and Healers in the High Roman Empire (Baltimore: Johns Hopkins Press 2015)in: Kleio-Historia, nr.  5. (2017) 131-133.

M. Beumer (Recensie) Lotte Jensen, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815 (Uitgeverij Vantilt Nijmegen 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 134-138.

M. Beumer (Recensie) Willy Janssen en Catrien Notermans (ed.) Gender, Nation and Religion in European Pelgrimage (Ashgate 2012) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 139-140.

M. Beumer (Recensie) Gerard Rooijakkers, Rituele depots. Erfgoed en afval (Uitgeverij Veerhuis, Historisch Centrum Overijssel Zwolle 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. 2017) 143-145.

M. Beumer (Recensie) A.K. Hermkens, W. Jansen, W. Hansen and C. Notermans, Moved by Mary. The Power of Pilgrimage in the Modern World (Ashgate 2009) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 141-142.

M. Beumer (Recensie) Recensie A.Th. van Deursen, Willem van Oranje. Een biografisch portret (Bert Bakker 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 146-147.

M. Beumer (Recensie) Eric Neumann, The Great Mother An Analysis of the Archetype (Princeton University Press 2015) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 148-149.

M. Beumer (Recensie) Geerten Waling, 1848. Clubkoorts en revolutie. Democratische experimenten in Parijs en Berlijn (VanTilt 2016, dissertatie) in Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 150-155.

M. Beumer (Recensie) Ivo van de Wijdeven, De rafelranden van Europa (Het Unieboek, Uitgeverij Spectrum bv, Houten-Antwerpen 2016) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 156-158.

M. Beumer (Recensie) Geert Mak, Jan Bank, Gijsbert van Es, Piet de Rooy, René van Stipriaan, Verleden van Nederland (5e druk februari 2016, Olympus) in: Kleio-Historia, nr. 5. (2017) 159-163.

2016
M. Beumer (Recensie) Recensie Rob Riemen, De eeuwige terugkeer van het fascisme (maart 2016, Uitgeverij Atlas – Amsterdam/Antwerpen) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 71.

M. Beumer (Recensie) Miranda Aldhouse-Green, De Keltische mythen. Goden en legenden van het oude Ierland en Wales (Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2016) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 68-70.

M. Beumer (Recensie) Paul Frissen, Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie (Boom 3e druk 2016) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 65-67.

M. Beumer (Recensie) Jesse Klaver, De mythe van het economisme. Pleidooi voor nieuw idealisme (De Bezige Bij Amsterdam/Antwerpen 2015) in Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 62-64.

M. Beumer (Recensie) Paul Veyne, Palmyra De onvervangbare schat (Athenaeum 2016) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 61.

M. Beumer (Recensie) Fareed Zakaria, Lof van de geesteswetenschappen. De noodzaak van helder denken, goed argumenteren en grenzeloze nieuwsgierigheid (Uitgeverij Atlas Contact 2015) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 59-60.

M. Beumer (Recensie) Leen Dorsman e.a. (red.) Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein. (Eon Pers Amstelveen 2015) in Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 39-58.

M. Beumer (Review) Martin Pitts and Miguel John Versluys, Globalisation and the Roman World. World History, Connectivity and Material Culture (Cambridge University Press 2015), in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 6-9.

M. Beumer, (Recensie) David Rijser, Telkens een nieuwe Oudheid. Of: Hoe Tiberius in New Jersey belandde (Amsterdam University Press 2016) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 36-38.

M. Beumer, (Recensie) Cas van Houtert, Middeleeuwers tussen hoop en vrees (Uitgeverij IJzer 2015) Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 34-35.

M. Beumer, (Recensie) Claudia Rapp and H.A. Drake, The city in the classical and post-classical world (Cambridge University Press 2014) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 25.

M. Beumer, (Recensie) Fritz Graf, Roman Festivals in the Greek East From the Early Empire to the Middle Byzantine Era (Cambridge University Press 2016) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 26-27.

M. Beumer, (Recensie) Jo Guldi and David Armitage, The History Manifesto (Cambridge University Press 2014) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 28-29.

M. Beumer, (Recensie) Michele Salzmann eds, Pagans and Christians in Late Antique Rome (Cambridge University Press 2016) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 22-24.

M. Beumer, (Recensie) Pauline A Le Ven, The Many Headed Muse Tradition and Innovation in Late Classical Greek Lyric Poetry (Cambridge University Press 2014), in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 30-31.

M. Beumer, (Recensie) Jörg Rüpke, Religious Deviance in the Roman World. Superstition or Individuality (Cambridge University Press 2016) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 19-21.

M. Beumer, (Recensie) Saskia Hin, The Demography of Roman Italy (Cambridge University Press 2013) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 13-15.

M. Beumer, (Recensie) Kyle Harper, Slavery in the Late Roman World AD 275-425 (Cambridge University Press 2011) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 10-12

M. Beumer, (Recensie) Jonas Grethlein Experience and Teleology in Ancient Historiography (Cambridge University Press 2013) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 16-18.

M. Beumer, (Recensie) Roger S. Bagnall, The Encyclopedia of Ancient History (John Wiley And Sons Ltd 2012), in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016), in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 32.

M. Beumer, (Recensie) Anton van der Lem, Mijn weg tot de historie & Gebeden. Bezorgd door Anton van der Lem (Uitgeverij VanTilt Nijmegen 2016) in: Kleio-Historia, nr. 4. (2016) 33.

M. Beumer, Welke rol speelt de Griekse godsdienst bij Aischulos en Euripides? (GlobeEdit 2016) ISBN 9783330713154. 

M. Beumer, (Recensie) Jan J.B. Kuipers, De Beeldenstorm. Van oproer tot Opstand in de Nederlanden, 1566 (WalburgPers 2015), in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 45-46.

M. Beumer, (Recensie) Mary Beard, SPQR. Een geschiedenis van het Romeinse rijk (Amsterdam 2016)

M. Beumer, (Recensie) Simon Keizer, IK & SIMON. Columns en kleine verhalen, De Vrije Uitgevers 2016, in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 37.

M. Beumer, (Recensie) Patricia Clare Ingham, The Medieval New. Ambivalence in an Age of Innovation (University of Pennsylvania Press 2015), in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 41.

M. Beumer, (Recensie) Nils Büttner, Jeroen Bosch. De schilder van visioenen en nachtmerries (Meulenhoff 2016), in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 33-36.

M. Beumer, ´Jeroen Bosch. Van de duivel bezeten´, in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 25-30.

M. Beumer, 'Pioniers van de Millingse Geschiedschrijving. Antoon Jeurissen en Hentje Egberts', in: Millings Jaarboek (2016) Forthcoming.

M. Beumer, (Recensie) Johanna Klein, Jeroen Bosch. Hemel, hel (Uitgeverij Lecturis 2015) in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 38-40.

M. Beumer, (Recensie) Eric M. Moormann, Divine Interiors. Mural Paintings in Greek and Roman Sanctuaries (Amsterdam University Press, Amsterdam 2011), in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 31-32.

M. Beumer, 'Hygieia. Identity, Cult and Reception - peer reviewed', in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 5-24.

2015
M. Beumer, ‘Wethouder Piet Koenen (1872-1947)’, in: Millings Jaarboek (2015) 111-116.

M. Beumer, 'De Europese Unie. Te weinig Europa, te weinig Unie. Een achterhaald idee.'

M. Beumer, 'De moderne Volksverhuizingen? Het huidige vluchtelingenprobleem vergeleken met de migratie in de 5e eeuw in Europa'.

M. Beumer, 'Hygieia. A new conceptual approach?', in: Kleio-Historia, nr. 2. (2015) 5-20.

M. Beumer, 'Van Jupiter tot Jezus. De keizercultus van Constantijn de Grote nader bekeken', in: Kleio-Historia, nr. 2. (2015) 21-28.

M. Beumer, (Review) Junker, Klaus and Sabrina Strohwald. Götter als Erfinder: die Entstehung der Kultur in der griechischen Kunst. Zaberns Bildbände zur Archäologie. Darmstadt: Verlag Philipp von Zabern 2012. 104 p. € 24.99. ISBN 9783805344791 in: Kleio-Historia, nr. 2 (2015) 29-31.

M. Beumer, 'Van ὑγίεια naar Hygieia. Personificatie of probleem?', in: Kleio-Historia, nr. 1. (2015) 5-18.

M. Beumer, Jacobus Colyer en de Vrede van Karlowitz (1699) - "Juweeltjes" Nederlands Consulaat Istanbul (11 mei 2015).

M. Beumer, Towards a New Second World War Historiography? Reactie op position paper KNHG (21 april 2015).

M. Beumer, Jacobus Colyer en de Vrede van Karlowitz (1699) in: Kleio-Historia, nr. 1. (2015) 19-24.

M. Beumer, Hygieia. Godin of personifcatie? (Soest 2015). ISBN 978940221592

M. Beumer (review) Troost, W. 2014. Istanbul en Den Haag: De betrekkingen tussen het Ottomaanse Rijk en de Republiek (1668-1699)Republic of Letters. (Amazon.com)

M. Beumer, lessenserie slavernij in de klas en burgerschap, in opdracht van prof.dr. Alex van Stipriaan en dr. Aspha Bijnaar (Nationaal Instituut voor Nederlands Slavernijverleden).

M. Beumer, 'Negeren historie blijkt funest', in: De Gelderlander (15-1-2015) 19.

2014
M. Beumer, 'Zwarte Piet', in: De Rozet, jaargang 28 nr. 23, 8.

M. Beumer, Saint Boniface - Ancient History Encyclopedia (5 augustus 2014)

M. Beumer, São Bonifácio | Sua origem e história (5 augustus 2014).

M. Beumer, reactie op stelling  'Nederland moet het districtenstelsel invoeren', Historisch Nieuwsblad (2014).

M. Beumer, 'Lesbrief Liburna Millingen aan de Rijn PO' (21 april 2014).

M. Beumer, Parttimers (2) in: Schooljournaal, nr. 8 (19.04.2014) 2.

M. Beumer, (recensie) Fun, H. en J. van Eck, Canon van Duffelt en Ooij. Een streekgeschiedenis in vijftig verhalen (Den Haag 2013) in: Millings Jaarboek, editie 2013-2014, Millingen aan de Rijn 2014, 180-181.

2013 
M. Beumer, Onweermakers (oktober 2013).

M. Beumer, 'Van ὑγίεια naar Hygieia. Personificatie of probleem?', in Kleio-Historia, jaargang 1, nr. 1 (2014) 1-13.

M. Beumer, 'Excuses zijn nooit tijdelijk', in: Historisch Nieuwsblad, nr. 4 (april 2013) 16.

M. Beumer [Bespreking van het boek Götter als Erfinder: die Entstehung der Kultur in der griechischen Kunst].(2013) Niet gepubliceerd

M. Beumer, 'Willy Lagens was een onmens', in: Historisch Nieuwsblad, nr. 2 (februari 2013) 16.

M. Beumer, (recensie) 'Goden zonder voetnoten' van "Een wereld vol goden" op www.bol.com (27-1-2013)

2012 
M. Beumer, 'Busjubileum', in: De Rozet  (donderdag 18 oktober 2012), jaargang 26, nr. 21, 3.

M. Beumer, 'Koningin Beatrix als held des vaderlands', Historisch Nieuwsblad (10 oktober 2012).    
                                                                         
M. Beumer, 'Romeins verkeer', in: Gelders erfgoed  2012-2 (2-4)

M. Beumer, 'Dat nooit meer', in: Historisch Nieuwsblad, nr. 1 (januari 2012) 17.

2011 
M. Beumer, Goddelijke gezondheidszorg in klassiek Griekenland (november 2011).

M. Beumer, (Recensie) De mist van de geschiedenis (november 2011).

Review article on 'Meter Theon: Die Göttermutter bei den Griechen', Peleus 40, December 2008, in: BABESCH 86 (December 2011) 218-219.  doi: 10.2143/BAB.86.0.2128100

M. Beumer, 'Hygieia. The Goddess of Health', op Ancient History Encyclopedia (Augustus 2011).

M. Beumer (Recensie) De erfenis van de Oudheid voor de mens van nu (oktober 2011).

2010 
M. Beumer, 'Tussen Kunst en Kitsch', Recensie van: Bosma, K., Kolen, J., Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed (Nijmegen 2010) op 29-12-2010

M. Beumer, 'Lessenserie Grieken en Romeinen' (Havo 4, Feniks).

M. Beumer, 'Constantijn is heidens, want hij is Romeins. Causaal redeneren in HAVO 4', in: Kleio, jaargang 51, nr. 1 (februari 2010) 15-17.

2009
M. Beumer, 'Afschaffing subsidiariteitsbeginsel?', in: de Rozet (01-10-2009).

M. Beumer, 'Duidelijke taal uit de praktijk', Recensie van: Lelieveldt, H.T., Promoveren. Een wegwijzer voor de beginnend wetenschapper (Amsterdam 2007).

M. Beumer, ‘Hoe kan het causaal redeneren van leerlingen van Havo 4 in negen lessen en drie opdrachten ontwikkeld en verbeterd worden door middel van het stappenplan van Chapman?’ Leren in Perspectief - Causaal Redeneren, Praktijkonderzoek Instituut voor Leraar en School, Radboud Universiteit Nijmegen en Candea College Duiven 2008-2009).

M. Beumer, 'Historische herinnering', Recensie van: Dunk, H.W. von der, In het huis van de herinnering (Amsterdam 2007) op Bol.com

2008
M. Beumer, Grieken en Romeinen in Feniks (9-delige lessenserie) in: Histoforum.

M. Beumer, 'Hygieia: Godin of personificatie?', in: Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 12, nr. 4 (augustus 2008) 221-227.

M. Beumer, Hygieia. Godin of personificatie?Een verkenning door antieke bronnen en moderne literatuur. (Master-scriptie Oude Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen 2008. ) Begeleiding: mvr. dr. D. Slootjes en prof. dr. O.J. Hekster. In deze scriptie wordt de vraag gesteld wat Hygieia nu eigenlijk is, een godin of een personificatie. Dit onderzoek neemt u mee door verschillende antieke bronnen zoals Ariphron en Pausanias een grote hoeveelheid aan moderne literatuur. Hoe gaan moderne auteurs om met antieke bronnen en verwijzen zij wel correct naar deze primaire bronnen? Waarom worden bepaalde termen als personificatie gebruikt op plaatsen waar argumenten ontbreken?

M. Beumer, Van Jupiter tot Jezus? De keizercultus van Constantijn de Grote nader bekeken. (Werkstuk Onderzoekscollege Oude Geschiedenis, 2007-2008) Begeleider: prof. dr. O.J. Hekster

2007
M. Beumer, 'Het puritanisme als noodzakelijke voorwaarde'. Werkstuk Geschiedfilosofie. Begeleidster: mevr. dr. A.A.P.O. Janssens, Radboud Universiteit Nijmegen, juni 2007

M. Beumer, 'Zoeken naar de breuklijn. Een verkenning naar de rol van de Turkse islam in de toetreding van Turkije tot de Europese Unie in het licht van 'Botsende Beschavingen'. Begeleider: dr. R. Ensel. Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren, november 2007.

M. Beumer, Welke rol speelt de Griekse godsdienst bij Aischulos en Euripides? (Ba-scriptie, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren, 2007)  Begeleidster: mevr. dr. N. de Haan, archeologe. Deze scriptie is gepubliceerd op Nissaba en Ethesis. Deze scriptie wordt inmiddels bezocht door mensen uit de gehele wereld. Op dit moment komt het lezerspubliek voor deze scriptie uit Nederland, België, Italië, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Brazilië, Libanon en de Filipijnen.

2006
M. Beumer, Griekse Godsdienst en Samenleving. Het Atheense theater 525-404 v. Chr. Godenrijk of Godenloos? (HBO-Ba-scriptie, 2006). Begeleider: drs. L.M.I.V. (Louis) Nolet, classicus. Deze scriptie is gepubliceerd in de HBO-Kennisbank en op Ethesis.

Deze scriptie kent een breed internationaal lezerspubliek. Vanuit Nederland, België, Quatar, Duitsland, Suriname, Aruba, Taiwan en Frankrijk is er interesse voor deze scriptie.

Op 27 februari 2018 is volkomen onverwacht Louis Nolet op 70-jarige leeftijd overleden.

M. Beumer, Welke rol speelt de Griekse godsdienst bij Aischulos en Euripides? (Ba-scriptie, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren, 2007)  Begeleidster: mevr. dr. N. de Haan, archeologe. Deze scriptie is gepubliceerd op Nissaba en Ethesis.

Deze scriptie wordt inmiddels bezocht door mensen uit de gehele wereld. Op dit moment komt het lezerspubliek voor deze scriptie uit Nederland, België, Italië, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Brazilië, Libanon en de Filipijnen.

M. Beumer, 'Hoe komt de wordingsgeschiedenis van de Republiek tot uiting in het artikel van J.A.F. de Jongste en hoe wijkt het wetenschappelijk debat hiervan af?' (Werkstuk Nederlandse Geschiedenis 2, 27-5-2007) Begeleidster: mevr. dr. P. Bange, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis 

Referenties
Hygea | Project Gutenberg Self-Publishingh Press

Moschakis Konstantinos, Healing Gods: The Cult of Apollo Iatros, Asclepius and Hygieia in the Black Sea Region (Thessaloniki 2013) Master Thesis.

Lloyd Matowe, 'Enhancing the role of pharmacists in public health in developing countries', in: The Pharmaceutical Journal (Vol 288) 00 Month 2012 1-2.

Nico van Meeteren, “Zwevend en zwermend vanuit de Tuin van Akademos: Chronisch ziek of chronisch gezond… opbranden of uitdoven in de participatiesamenleving” Oratie (10 april 2014).

Magdolna Sić, 'The Protection of the Environment: Protection of Health and Food Safety - EU and Serbia', in: Proceedings of Novi Sad Faculty of Law  (2013, Vol. 47 Issue 1) 209-227. Originele titel: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНА ХРАНА – ЕУ И СРБИЈА1

Michel Deruyttere, Markante vrouwen in de geneeskunst (VBK - Houtekiet, 2015) Google ebook.

Jeremy R. Smith, The Biopolitics of Sanitation: Dark Waste and the Hygienealogy of Offals (Honor’s Thesis| 2014)

 

 

 Bijles bij Beumer loont!

Heb jij bijles nodig in Geschiedenis, Staatsinrichting of Maatschappijleer? Bel dan Mark Beumer!!! Gediplomeerd (WO en HBO) Docent Geschiedenis en Staatsinrichting met als specialisatie Griekse godsdienst en mythologie en causaal redeneren. Daarnaast is er ruimte om elke leerling een gepast advies te geven, aansluitend bij haar of zijn niveau. Mark geeft bijles aan leerlingen op het vmbo-havo-vwo-hbo-universiteit.

Daarnaast biedt Mark Beumer hoogwaardige examentraining voor de vakken Geschiedenis, Maatschappijleer, KCV, CKV en Levensbeschouwing/Godsdienst/Filosofie. Hij combineert hierbij diverse lesmethoden van verschillende niveaus om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen van de lesstof.

Mark Beumer verzorgt lessen in Nijmegen en omgeving. Ook op afspraak bij Mark Beumer thuis is mogelijk. Veelal zal dit in weekenden plaatsvinden. Visitaties buiten Nijmegen vragen een bijdrage in de reiskosten.

Voor zijn studie Geschiedenis heeft Mark Beumer onder andere de vakken Europese Geschiedenis, Gendergeschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis, Geschiedfilosofie, Historische Documentatiekunde, Filosofie van de Geschiedenis, Historiografie en Klassieke Mythologie gevolgd, alsmede Nederland-Indonesië, Natuur- en Milieueducatie, Romeinse Cultuur en Nachleben, Problemen en Debatten Oudheid (Griekse democratie en christendom), Onderzoekscollege Romeinse keizercultus, Historische hulpwetenschappen, Cultuurlandschappen en Staatsinrichting op Nederlands en Europees gebied. Daarnaast houdt Mark de nieuwste ontwikkelingen bij door regelmatig studiedagen te bezoeken.

Verder kan Mark Beumer hulp bieden bij het maken van huiswerk, het zoeken naar de rode draad en hulp geven bij het maken van werkstukken en het zoeken naar literatuur.

Om de lessen zo actueel mogelijk te maken, bezoekt Mark regelmatig promoties aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bezoekt hij relevante lezingen en debatten. Daarnaast is Mark geabonneerd op tijdschriften zoals Historisch Nieuwsblad, Tijdschrift voor Geschiedenis, Kleio en Geschiedenis Magazine. Ook door zijn internationale netwerk wordt hij geïnformeerd met de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Let op!

Graag wil Mark Beumer uw aandacht voor  het volgende. Op internet staan vele advertenties van leerlingen uit het middelbaar onderwijs of bijlesinistituten (Bijlesnetwerk.nl, Lyceo) die zich aanbieden om bijles te geven. Dit schaadt de kwaliteit van het onderwijs en ondermijnt de vierjarige of zesjarige studie van historici en docenten Geschiedenis en Staatsinrichting. Mark Beumer vind het onnodig dat ongekwalificeerde mensen zijn/ons beroep afnemen. Indien u bijles wenst, schakelt u dan een gediplomeerd docent in! Vraag naar referenties.

Voor afspraken, gebruik het contactformulier a.u.b.

Uurtarief 2018
Email-consult: € 20,-
Bijles €50.- per uur (inclusief intake, voorbereiding, lesmateriaal, nabespreking, reiskosten).
Leerlingtarief € 50,- per uur
Lessenserie € 5.000,- (docentenhandleiding, leerlingenhandleiding, leerdoelen, literatuuronderzoek, opdrachten)

Recente activiteiten

Januari - april 2018: bijles Esmee (havo 5) examen geschiedenis. Resultaat: geslaagd (6.3).

Oktober 2017-januari 2018: bijles Ines Masse (2 gymnasium) geschiedenis.

September-december 2017: Profielwerkstukbegeleiding aan Jeroen Driessen en Tom Jacobs (vwo 6) "Hoe is Rabobank uit de kredietcrisis van 2008 gekomen?" (resultaat 8,1 - hoogste van de klas)

Januari-juni 2017: bijles Geschiedenis Daniël Schilder. Overleden op 8 juni.

2017: bijles Bram de Weerdt, geschiedenis (havo 3).

Januari 2017: bijles David Tan (havo 3) geschiedenis, levensbeschouwing, maatschappijleer.

2016-heden: studieloopbaanbegeleiding Sven Dokter (hbo).

2016-2017: bijles Ivan Bouwmeester (vwo 4) geschiedenis, maatschappijleer.

September en Oktober 2016: bijles aan Thijs Baaij, leerling aan Internationale School Hilversum. Opdrachten: Internal Assessment Cuban Missile Crisis (19621) en Extended Essay Afghanistan War(1979-1989). 

September 2016 - heden: bijles aan Nathan Masse voor Geschiedenis, Maatschappijwetenschappen en Filosofie/Levensbeschouwing 5VWO.

Juli-Augustus 2016: bijles aan Renate Dinnissen voor Duitse Geschiedenis - HBO Lerarenopleiding Duitse Taal en Cultuur (8.0).

September 2014 - Mei 2016:  bijles en examentraining aan leerling d'Oultremontcollege Drunen Havo 5 in de volgende vakken: Geschiedenis, Levensbeschouwing, Maatschappijleer. Resultaat CSE Geschiedenis: 7.0, Profielwerkstuk 7.0.

Januari 2016 - bijles aan leerling havo 5 (vavo) Nijmegen.

Maart 215 - bijles aan studente HBO Rechten - Hogeschool Utrecht "Kritisch Denken'.

Maart 2015 - advisering aan leerlingen Candea College Duiven vwo 5 Profielwerkstuk Geschiedenis, Latijn/Grieks.

Februari 2015 - medewerking aan leerling Notre Dame des Anges Havo 5 Profielwerkstuk 'Van wijde rokken tot androgynie: de mode van 1950-2000'.

Februari 2015 - mei 2015: bijles en examentraining aan leerling Canisius College Nijmegen Havo 5 in de volgende vakken: Filosofie eindexamenthema 'Mondiale Rechtvaardigheid' (6.7) en Historische Contexten (nieuw examenprograma) (8.2). Resultaat: geslaagd.

 

Bezoek ook onze Facebookpagina's

Docent Geschiedenis en Staatsinrichting

Kleio-HistoriaIn zijn onderwijscarriëre heeft Mark al op verschillende scholen les gegeven. Dit ter grote tevredenheid van de leerlingen, die Mark op hun beurt beloond hebben met mooie berichten, kado's en andere complimenten. Deze signalen mogen door potentiële werkgevers worden opgevat al referenties uit de eerste hand. Het gaat tenslotte om de leerling.

05-09-2016
Dankzij de bijlessen van Mark Beumer voor de vakken geschiedenis, maatschappijleer en levensbeschouwing is het me gelukt mijn havo diploma te halen met goede punten. Namelijk een 7 voor geschiedenis, een 7 voor maatschappijleer en een 8 voor levensbeschouwing. Ik ben zeer tevreden met de bijlessen. Je leert heel snel en je kan ook even erbij lachen.

Nathan Masse, leerling d'Oultremontcollege Drunen

10-01-2016

Feedback bijles Mark Beumer 2015
Ik ben uiterst tevreden met de hulp die ik heb ontvangen van Mark Beumer. Met de hulp van de heer Beumer heb ik binnen 1 week mijn cijfer van Maatschappijwetenschappen van een 4,1 omhoog gehaald naar een 6,3. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik een zeer tevreden ‘klant’ ben van Mark Beumer en ik zou hem aan iedereen aanraden als bijles docent.

Stef van de Wiel ‘Trotse Havodiploma eigenaar’
d'Oultremontcollege Drunen

Job de Wijs Student aan het d'Oultremontcollege Drunen

Mark Beumer, ik heb helaas genoeg maar één jaar les van hem gehad. Zelf heb ik nooit wat gehad met het vak "Levensbeschouwing", toch moet ik zeggen dat Mark dit vak voor mij een leuke & leerzame ervaring heeft gemaakt. Door middel van zijn ingenieuze inzicht in de daarbij horende vakken combineerde hij het lesmateriaal erg goed met zijn andere kennis en natuurlijk de kennis en meningen van de leerlingen. Mark Beumer heeft zoals ik al had verteld, veel bijgeleerd maar niet alleen in de les, Mark was ook zeer bekwaam met zijn leerlingen als het op dingen aankwam buiten de les. Zo heeft hij zijn kennis op het gebied van brieven schrijven en sollicitaties schrijven gebruikt in het schrijven van een sollicitatiebrief voor mij. (Politie Academy brief) Ook kan ik zeggen dat hij een ruim denkvermogen heeft die hij van alle kanten kan laten zien, hij beheerst een hoge hoeveelheid algemene kennis en is natuurlijk een natuurtalent in de vakken zoals Geschiedenis, Levensbeschouwing & CKV. 

Mark, hierbij nog een bedankje voor de uitmuntende lessen die jij mij hebt gegeven op het d'Oultremontcollege in Drunen. Veel succes! 
Gr. Job de Wijs

October 6, 2015, Job reported to Mark at d'Oultremontcollege

Pieternel Coenen-van Kerkhoff freelance kunsthistorica

Mark is een geboren docent die de lesstof, aan de hand van alledaagse voorbeelden en aansprekende powerpoints, tot leven brengt. Door de privé-lessen van Mark heeft onze zoon heeft in zeer korte tijd zijn motivatie teruggekregen voor de vakken filosofie en geschiedenis, resulterend in zeer goede SE resultaten. Met een 8.2 voor geschiedenis en een 6.7 voor filosofie is hij geslaagd voor zijn eindexamen HAVO. Dit schooljaar waren de exameneisen voor geschiedenis verzwaard met een extra algemeen deel, bij filosofie was de stof gebaseerd op "Mens en mensenrechten" van Thomas Mertens (een werk dat tevens gebruikt wordt bij de studie Nederlands Recht WO). 

June 14, 2015, Pieternel was Mark's client

'Ja meneer klopt always stay fabulous. Maar blijf vooral leraar want dat is waar u sowieso goed in bent. U moet dan wel bij ons weg, maar u vind wast een Hele leuke andere school!! Ik wens u heel veel succes maar vooral een Hele fijne vakantie. Groetjes van mij naar de aller tofste Opperpokemon :)' Job de Nooijer, Atheneum 4 - d'Oultremontcollege Drunen.

 

Op televisie zijn er verschillende programma's die aandacht geven aan geschiedenis, politiek en actualiteit. Deze programma's geven de kijker diepgang aan de kennis die zij reeds hebben.

Andere Tijden
Buitenhof
De Bezetting 21 delen (Dr. Loe de Jong, historicus)
Geschiedenis 24
Gouden Eeuw
Historische films (Youtube)
History Channel

NostalgieNetPolitiek 24
Rijk Verleden
Welkom in de Gouden Eeuw

Geschiedenis is tegenwoordig ook als app the downloaden op je mobiele telefoon. Hieronder zal ik enkele historische apps noemen. Makkelijk toegankelijk, comfortabel en geen computer nodig.

20th Century Conflicts & Wars
150 Years of World History
A Brief History of Rome
Age of exploration
American Civil War Daily
American Civil War Timeline
Amsterdam 1572
Amsterdam 1900-nu
Amsterdam langs Middeleeuwse Muur
Art Authority
Black History People
Catholic History
Conspiracy Theories for iPad
Crazy Historical Facts
Curious Punishments HD
Da Vinci HD
Dinosaurs HD
Epic Citadel 
European Exploration: The Age of Discovery
Explore Vincent
Famous Old Buildings
Franse tijd
Geschiedenis-apps voor Android
Geschiedenis van Zuid-Holland in 50 verhalen
Glory of India
Greatest men in History
Grebbelinie
Greek Mythology and Gods
Great Speeches in History
Hanging Gardens of Babylon
Hanzesteden
HD History of the United States
Hermitage HD
Hier was het nieuws
History 3D: Civil War
History: Maps of the World
History of Rock
History pin
History Quotes
History Tools
I Wereldgeschiedenis
Kunst van de dag
Les Mystères de Notre Dame de Paris
Let's create! Pottery HD 
Life for iPad
Manual for the USA
Masterpiece Wall HD
More War Posters
Naar toen
Oorlogsmonumenten in beeld
Portret van de geschiedenis
Portraits HD
Rembrandt HD
Roman Gods and Myths
Slot Zeist Tour
Statenvertaling van de Bijbel
Stock History
Street Museum NL
Stroly – Historic HD
The Best History of Herodotus
The Blaeu Atlas
The History Clock
Thematic Maps
The Middle Ages: A Brief History
Timeline Art Museum
Timelines Eons
Titanic Trivia
Today in History
Today in History
Today in History
Unlock History
US Constitution for iPad
US Declaration of Independence for iPad
US Presidents
Utrechtse buitenplaatsen
Vatican St. Peter Basilica Rome
Vermeer
Virtual Da Vinci’s Last Supper
Virtual Rome
War in the Pacific
Weltgeschichte (demo)
World Castles HD
World History 1-1849 A.D
World History 1850-1945 A.D.
World History 1946-1986 A.D.
World History 1987-2000 A.D.
World History 2001-2006 A.D.
Wonders of Ancient Timeline
Wonders of old Medieval Timeline
World War II Handbook
Bibliotheken en archieven zijn erg belangrijk voor de geschiedenis en geschiedschrijving. Aktes, dagboeken, rekeningen, overeenkomsten en nog meer egodocumenten zitten in allerlei archieven en bibliotheken verstopt. Tegenwoordig zijn er speciale opleidingen voor archivarissen. Hieronder een overzicht van de archieven in Nederland. Niet alleen specifieke instituten maar ook gemeenten, provincies en scholen hebben hun eigen archieven en bilbiotheken.

Archiefnet
Archief Startkabel
Archieven.nl
Archieven in Nederland
Archieven Online
Archieven.org
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Bibliotheek van de Vrije Universiteit (1880)
Bibliotheek TU Delft (1905)
Bibliotheek Wageningen UR (1918)
Bibliotheek Universiteit van Tilburg (1927)
Bibliotheek TU Eindhoven (1956) 
Erfgoed Radboud Universiteit
Erfgoed Nederland 
Familie-archieven
Gelders Archief
Gemeente-archieven Nederland
Genealogie-Archief Startpagina
Gender and Women's Studies
Koninklijke Bibliotheek
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Landelijke en provinciale archieven
Nationaal Archief
NARCIS
Regionaal Archief Nijmegen
Rijksarchieven Nederland
RoSA
The Gender & Women's Studies Librarian's Office
UKB
Universiteitsbibliotheek Leiden (1575)
Universiteitsbibliotheek Groningen (1615)
Universiteitsbibliotheek Utrecht (1636)
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (1877, voortzetting van de bibliotheek van het Athenaeum Illustre)
Universiteitsbibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam (1913)
Universiteitsbibliotheek Nijmegen (1923)
Universiteitsbibliotheek Twente (1961)
Universiteitsbibliotheek Maastricht (1976)

Geschiedenis uit zich in vele vormen zoals kunst, beeldhouwkunst en andere vormen. Hieronder kunt u zien welke musea er allemaal te bezoeken zijn.

American Museum Novitates 
Annals of the Carnegie Museum 
Annual report - Fogg Art Museum
Annual report of the Trustees - Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.). Board of Trustees                                                                    
Archives & museum informatics 
Blauwdruk: Nederlandse musea en social inclusion
Boston Museum bulletin 
Botanical Museum leaflets, Harvard University   
Bulletin - City Art Museum of Saint Louis
Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle. Section A, Zoologie, biologie et écologie animales
Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle. Section B, Adansonia   
Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle. Section C, Sciences de la terre, paléontologie, géologie, minéralogie   
Bulletin - Museum of Fine Arts, Boston 
Bulletin of Carnegie Museum of Natural History 
Bulletin of the American Museum of Natural History 
Bulletin of the Fogg Art Museum
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 
Bulletin of the Pennsylvania Museum 
Bulletin - Peabody Museum of Natural History 
Bulletin - Philadelphia Museum of Art  
Collectie Gelderland
De Museumwinkel
Hollandse cultuur en musea
Kunstchronik 
Militaire musea Nederland
Musea in Nederland
Musea Nederland
Musea Top 10
Museum.nl
Museum Nederland
Museum Startpagina
Museum studies 
Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden 
Museumvereniging
Metropolitan Museum journal 
Metropolitan Museum studies 
Nederlandse Federatie van Museumvrienden
Nederlands Openluchtmuseum 
Nationaal OnderwijsmuseumRijksmuseum
Stichting Volkenkundige Collectie 
The British museum quarterly  
The British Museum yearbook   
The Bulletin of the Cleveland Museum of Art 
The bulletin of the Museum of Modern Art 
The J. Paul Getty Museum journal 
The Metropolitan Museum of Art Bulletin
Vereniging Rembrandt

Jos Siemons is geboren op 14 mei 1937 in De Moer, heeft het klein- en groot seminarie gevolgd en is daarna door Mgr. Bekkers (zaliger gedachtenis) op 8 juni 1963 priester gewijd. Hij was kapelaan in Volkel, Vught en St. Oedenrode en gaf godsdienstles aan de MULO in Uden en de Mavo en huishoudschool in St. Oedenrode. In al deze plaatsen is hij actief geweest in het jeugd- en jongerenwerk.

Jos is een van mijn beste vrienden en een zeer grote bron van inspiratie. Hij verdient daarom een aparte plaats op mijn website. Tot op de dag van vandaag herinner ik Jos door middel van zijn foto op de vensterbank met daarbij zijn kerstspreuken, bidprentje en boekje ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum.

Vanaf 1982 was Jos hoofdverantwoordelijke pastor in Helmond, Millingen aan Rijn en als laatste in parochie de Bron in Tilburg. Jos heeft altijd geprobeerd het ideaal van Mgr. Bekkers gestalte te geven: mens zijn tussen mensen, samen met hen zoeken naar de zin van het leven en handen en voeten geven aan het evangelie door woord en daad. In 2004 is hij met pensioen gegaan en woonde in Kaatsheuvel. Jos is actief op diakonaal gebied en deed vieringen in verschillende kerken en ook in onze parochie.

Vanaf het moment dat Jos in Kekerdom kwam, waren wij goed bevriend. Op 8 januari 2014 kreeg ik het trieste bericht dat Jos was overleden aan een hartstilstand. Hij moest maandag voor een zware operatie naar het ziekenhuis en hoewel de operatie goed ging, werd hij gisteravond niet goed. Hij kreeg een hartstilstand op een moment dat er niemand bij hem was en hoewel hij nog wilde leven, hebben ze getracht hem te reanimeren, maar het mocht niet meer baten. Jos en ik waren meer dan 20 jaar bevriend, vanaf het moment dat ik misdienaar en lector was in de St. Laurentius Kerk te Kekerdom. Hij kwam af en toe bij mij en ik naar hem in Kaatsheuvel. Hij is een toonbeeld van pure goedheid, vriendschap, warmte, tolerantie en hartelijkheid. Ik ga hem ontzettend missen. Lieve Jos, ik ben je diep dankbaar voor de meer dan 20 jaar waarin ik jouw vriend heb mogen zijn. Het was altijd een warm bad in Kaatsheuvel, waar wij samen ontbeten, lachten en discussies voerden. Vrijdag 3 januari was ik nog bij je op bezoek. Je vroeg nog hoe ik zou reageren op het bericht als je zou komen te overlijden. Ik zei dat de wereld dan onder mijn voeten zou wegvallen. Ik had nooit durven dromen dat dit nu waarheid zou worden. Lieve Jos, heb het goed in de hemel en hou een plaatsje vrij, zodat we samen weer kunnen lachen als ik ooit naast je zit. Ik moet nu verder op Aarde zonder jou, maar ik beloof om jouw wijze lessen en jouw goedheid in mij voort te laten leven. Ik hou van je mijn Vriend! Liefs, je grote vriend Mark.

In het Tijdschrift voor Geschiedenis werd een nummer besteed aan leermeesters. Hierin beschreven verschillende historici, veelal hoogleraren, wie in hun ogen hun leermeester was. Tijdens mijn eigen studies geschiedenis aan respectievelijk de Hogeschool van Nijmegen en de Radboud Universiteit, sprong er al snel een persoon uit, die ik als voorbeeld zag van hoe een historicus moest zijn.

Dr. Meindert Evers doceerde cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Op de Hogeschool doceerde hij het vak De Republiek. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden om precies te zijn. Nederlandse geschiedenis gecombineerd met felle debatten over de natuur van Willem van Oranje waren enkele componenten van deze cursus. Daarnaast was hij mijn examinator bij het literatuurtentamen over de Nieuwe Tijd.

Dr. Meindert Evers studeerde geschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (1963-1969). Vanaf het begin interesseerde hij zich voor de Europese cultuur, met name Proust, Thomas Mann en Nietzsche. Tussen 1971 en 1973 studeerde hij aan de Universiteit van Straatsburg in Frankrijk voor zijn promotie. In 1974 promoveerde hij op Marcel Proust. Vanaf 1980 was hij als universitair docent aan de Radboud Universiteit verbonden. Daarna vanaf 1983 aan Hogeschool van Nijmegen. In 2005 is hij met emeritaat gegaan en woont thans in München, waar hij nog steeds Nederlandse cultuurgeschiedenis doceert aan ouderen aan de Ludwig-Maximilians Universität München.

Voor mij is dr. Meindert Evers een hoogwaardig voorbeeld van hoe een historicus moet zijn. Een hoog niveau van eruditie, intelligentie, bevlogenheid en uitzonderlijke kennis zijn kernwoorden die bij hem passen. Heden heb ik het voorrecht nog steeds in contact met hem te zijn en van gedachten te wisselen over mijn proefschrift.

Publicaties

Evers, M., Inventaris van de archieven der Stad Sloten tot 1816 / Inventaris van de archieven der Stad Sloten van 1816 tot aan de invoering van het registratuur stelsel / [door] M. Evers [en] R.L. Hutter (Fryske Akademy 1965).
Evers, M., Het probleem der schoonheid: een studie over Marcel Proust (Amsterdam 1974, dissertatie).
Evers, M., Libellus lustralis bij gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van dr. P.A.M. Geurts o.f.m. : waarin opgenomen een lijst van zijn geschiedkundige publicaties (Nijmegen 1989).
Evers, M., Proust en het fin de siècle: de decadentie overwonnen (Zuthpen 1994).
Evers, M., Gabriel de Convenant : avoué de la "glorieuse rentrée" des Vaudois : correspondence avec les Etats-Généraux des Provinces-Unies, 1688-1690 (Genève 1995).
Evers, M., Zur Wirkung Nietzsches: der Ddutsche Expressionismus: Menno ter Braak, martin Heidegger, Ernst Jünger, Thomas Mann, Oswald Spengler (Wurzburg 2001.
Evers, M., Zum Denken Nietzsches (Würzburg 2001).
Evers, M., In de ban van Nietzsche: Menno ter Braak, de Duitse expressionisten, Ernst Jünger, Martin Heidegger, Thomas Mann, Oswald Spengler (Budel 2003).
Evers, M., De esthetische revolutie in Duitsland 1750-1950: revolutionaire schoonheid voor en na Nietzsche (Budel 2004).
Evers, M., Proust und die  ästhetische Perspektive (Würzburg 2004).
Evers, M., Begegnungen mit der deutschen Kultur: niederländisch-deutsche Beziehungen zwischen 1780 und 1920 (Würzburg 2006).

Koningin Beatrix is een van mijn meest gewaardeerde personen ter wereld. In 1980 nam zij de kroon over van Koningin Juliana. In 1966 trouwde zij met prins Claus en kregen samen drie zonen: Willem-Alexander, Friso en Constantijn. Tijdens haar koningschap heeft zij zeer veel verschillende staatsbezoeken afgelegd en zo de diplomatieke banden tussen Nederland en andere landen verbeterd, alsook de economie. Inmiddels zijn haar ouders en echtgenoot overleden en ligt prins Friso sinds februari in coma na een ski-ongeluk. Koningin Beatrix is voor mij een vrouw van warmte, perfectie, vorstin, professionaliteit, betrokken maar toch puur staatshoofd. Op 30 april 2013 deed zij afstand van de troon voor Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Toch zal zij voor mij altijd "Koningin" zijn.

 

Oprah Winfrey groeide op in een zeer arm gezin. Uiteindelijk krijgt zij een baan als journaliste bij een televisiestation. Hierna begint zij in 1986 met de Oprah Winfrey Show, die in 2011 stopte. Zij is heden een van de rijkste vrouwen ter wereld met een vermogen van twee miljard dollar. Zij is naast presentratrice ook filantroop en heeft 50.000 kinderen uit Zuid-Afrika hun eerste kerstcadeau gegeven. Nelson Mandela was hierbij aanwezig. Daarnaast heeft zij met haar Wildest Dreams en Oprah's Favourite Things met kerstmis een hoop mensen blij gemaakt en nieuwe hoop gegeven. Zij is een toonbeeld van Verlichting en mensenliefde.

Nelson Rolihlahla Mandela  (Mvezo, Oost-Kaap, 18 juli 1918 - 5 december 2013) was een Zuid-Afrikaans advocaat die van 1994 tot 1999 president van Zuid-Afrika was. Mandela werd geboren in Mvezo, een klein dorp dichtbij Mthatha (in de vroegere Transkei), als zoon van plaatselijk stamhoofd Gadla Henry Mphakanyiswa. Mandela wordt alom gerespecteerd om zijn volhardende strijd tegen de apartheid, en was de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Mandela was van 1991 tot 1997 voorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). Nelson Mandela draagt een ongelofelijke goedheid in zich mee, een rust waarvan iedereen wil meevoelen. Hij is een voorbeeld voor velen.Vanaf 6 juli 2015 is Kleio-Historia als tijdschrift officieel geregistreerd onder ISSN 2452-1507 bij de Koninklijke Bibliotheek. Daar zal van elk exemplaar een nummer worden gedeponeerd. Kleio-Historia verschijnt 1-2 x per jaar met artikelen in het Nederlands en Engels. Hieronder vindt u de nummers in pdf.

Kleio-Historia, nr. 1. (2015) Tijdschrift
Kleio-Historia, nr. 2. (2015) Tijdschrift
Kleio-Historia, nr. 3. (2016) Tijdschrift
Kleio-Historia, nr. 4. (2016) Tijdschrift
Kleio-Historia, nr. 5. (2017) Tijdschrift 
Kleio-Historia, nr. 6. (2017) Tijdschrift 
Kleio-Historia, nr. 7. (2018) Tijdschrift

Auteursinstructies Kleio-Historia. Tijdschrift voor Geschiedenis

1. Inzending kopij
Zend uw kopij per e-mail naar kleiohistoria@markbeumer.eu t.a.v. drs. G.H.M.M. Beumer
2. Omvang artikelen
Een artikel in Kleio-Historial bevat maximaal 7.500 woorden inclusief voetnoten en bibliografie.
3. Doelgroep en genre: de primaire doelgroep van Geschiedenis bestaat uit studenten en afgestudeerden in Geschiedenis en aangrenzende wetenschappen. Kleio-Historia stelt zich ten doel haar lezers op wetenschappelijk of publieksvriendelijke verantwoorde wijze op de hoogte te houden van wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen op de voor de Geschiedenis relevante gebieden. Tevens wil zij, onder andere in de didactische rubriek, leraren Geschiedenis materiaal bieden dat direct of indirect bruikbaar is voor de lespraktijk in het voortgezet onderwijs. 
De volgende middelen dragen bij aan de toegankelijkheid van uw artikel:
• een duidelijke vraagstelling en een heldere structuur;
• een korte inleiding in uw gebied; wat is de (wetenschappelijke of didactische) context van uw bijdrage? En waarom is uw bijdrage van belang (eventueel ook voor een breder publiek)?
• een literatuurlijst van de gebruikte secundaire literatuur (dat wil zeggen: alleen de titels waarnaar u in verkorte vorm verwijst in uw artikel).
3.1. Vakgebieden: geschiedenis, filosofie, religie, onderwijskunde, didactiek, sociologie, psychologie, maatschappijwetenschappen. 

4. Stijl en opmaak algemeen
4.1. Houd de opmaak zo eenvoudig mogelijk.
4.2. Gebruik geen afkortingen.
4.3. Gebruik voor voetnoten de standaard voetnootfunctie van uw tekstverwerker.
4.4. Een heldere structuur wordt zeer op prijs gesteld. Tussenkopjes kunnen daaraan bijdragen.
5. Citaten van en verwijzingen naar Griekse en Romeinse teksten
5.1. Geef Griekse eigennamen of hun Latijnse vorm (Aeschylus, Thucydides, enzovoort).
5.2. Vertaal alle Griekse en Latijnse citaten. Plaats de vertalingen tussen enkelvoudige
aanhalingstekens.
5.3. Cursiveer Latijnse citaten.
5.4. Zet langere citaten (meer dan 40 woorden) als bloktekst, dat wil zeggen ingesprongen en door
witregels van de hoofdtekst gescheiden.
5.5. Gebruik geen afkortingen voor verwijzingen naar Griekse en Latijnse auteurs en titels.
5.6. Gebruik in verwijzingen alleen Arabische cijfers (1, 2, 3).
6. Citaten van en verwijzingen naar secundaire literatuur
6.1. Vermeld de volledige bibliografische gegevens van de gebruikte literatuur alleen in de literatuurlijst (zie hieronder, 7). Verwijs in de hoofdtekst en voetnoten naar secundaire literatuur volgens het auteur (jaartal)-systeem, eventueel met vermelding van paginanummers:
2
Voorbeelden:
a) Zo heeft Feeney 200:92-96 betoogd dat ...
b) Dit is het standpunt van West:1997.
c) (in voetnoot:) Vergelijk Slings 1997:107 n. 17.
d) (in voetnoot:) Hemelrijk 2000:344.
6.2. Zet langere citaten (meer dan 40 woorden) als bloktekst (zonder aanhalingstekens), dat wil zeggen ingesprongen en door witregels van de hoofdtekst gescheiden.
6.3. Zet kortere citaten uit de secundaire literatuur tussen dubbele aanhalingstekens (“...”). Enkele aanhalingstekens kunt u gebruiken voor citaten binnen citaten en voor andere gevallen waarin het Nederlands om aanhalingstekens vraagt.
7. Literatuurlijst
7.1. De literatuurlijst kan beperkt blijven tot de in uw artikel geciteerde en genoemde auteurs.
7.2. Gebruik geen afkortingen; vermeld de volledige titels van tijdschriften.
7.3. Gebruik voor de literatuurlijst de volgende opmaak:
Voorbeelden:
a) Artikel in bundel:
Slings, S.R. 1997. ‘Figures of Speech and their Lookalikes. Two Further Exercises in the
Pragmatics of the Greek Sentence’, in E.J. Bakker (ed.), Grammar as Interpretation. Greek
Literature in its Linguistic Context, Amsterdam, 169-214.
b) Artikel in tijdschrift:
Hemelrijk, E.A. 2007. ‘Local Empresses. Priestesses of the Imperial Cult in the Cities of the
Latin West’, Phoenix 61, 318-349.
c) Boek:
Jong, I.J.F. de. 2001. A Narratological Commentary on the Odyssey, Cambridge.
8. Structuur van het artikel (in volgorde)
8.1. titel: liefst kort en aansprekend. Voorbeelden: ‘Herodotus schrijft geschiedenis’; ‘Socrates als de
ideale man’; ‘Waar en wanneer Homerus leefde.’
8.2. ondertitel: indien nodig. Voorbeeld van een titel met ondertitel: ‘Het ene verhaal is het andere
niet. Een taalkundige kijk op teksttype in de Latijnse literatuur.’
8.3. auteursna(a)m(en)
8.4. summary: een Engelse samenvatting van maximaal 200 woorden.
8.5. hoofdtekst: zo duidelijk mogelijk gestructureerd.
8.6. literatuurlijst: beperkt tot gebruikte titels.
Daarnaast dient u aan te leveren:
8.7. auteursinformatie: functie, affiliatie, onderzoeksgebied(en), belangrijke publicatie; dit alles voor
zover relevant voor het artikel; maximaal 70 woorden.
8.8. bijschriften: bij illustraties (indien van toepassing); daarnaast vragen wij u om een lijst met bronvermeldingen.